അത്തിമരത്തിന്റെ ജാതകം

ഹൃദയങ്ങള്‍ സ്നേഹച്ചില്ലയില്‍ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച്‌ അനുഭവങ്ങളുടെ മുതലപ്പുറത്ത് പുഴ നീന്തുന്ന നമ്മുടെ ജലജീവിതത്തിന് ഈ ഇതള്‍ താളുകള്‍2010, മേയ് 12, ബുധനാഴ്‌ച

യാത്രാമിത്രം


A gift ..as a gift , a precious one ..
with your blood ,
with your intelligent ,
with your caring ,
at last with your pain ...

A remembering gift forever ...
As miles we go ,
you and me always touches each other in the name of that gift ...
you and me always wake up and dreamed each other in the name of that gift...
So , Please comes to me along that gift....

2010, മേയ് 7, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഞാനെന്ന അഭാവം


Too short to talk about me
Nothing special
Nothing amazing
But..There is a cool inside
to share
to wear
So,. Don't ask me
How dare you are ....!!