അത്തിമരത്തിന്റെ ജാതകം

ഹൃദയങ്ങള്‍ സ്നേഹച്ചില്ലയില്‍ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച്‌ അനുഭവങ്ങളുടെ മുതലപ്പുറത്ത് പുഴ നീന്തുന്ന നമ്മുടെ ജലജീവിതത്തിന് ഈ ഇതള്‍ താളുകള്‍2010, നവംബർ 9, ചൊവ്വാഴ്ച

നമ്മള്‍ സംസാരിക്കുമ്പോള്‍


interpret the concept of ‘soulmates’ as a perfect whole, halved. Each half born separately and through the unknown processes of life may or may not find each other. If united one would complement the other perfectly – bliss on earth, true love.


This picture is about a couple that has not found each other yet. But shows that on a deeper level they can never be apart.“A soulmate is someone who has locks that fit our keys, and keys to
fit our locks. When we feel safe enough to open the locks, our truest
selves step out and we can be completely and honestly who we are; we
can be loved for who we are and not for who we’re pretending to be."

- Richard Bach.

1 അഭിപ്രായം:

 1. Dont search for love.
  Search for your own soul.
  One day it will come and meet you.
  To blend inside and to become a flow of love.
  Then exist only the flow of soul like the river merges in to sea.. where no one can see the depth from above.
  - Sabu MH

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ